Self-employed w Wielkiej Brytanii

4 kwietnia 2023

Czy wiesz, że obecnie w Wielkiej Brytanii jest ponad 5 milionów osób self-employed, ale… tylko 1 na 10 badanych samozatrudnionych ma prywatna polisę od utraty dochodów (income protection)?

Firma The Exeter, jeden z czołowych ubezpieczycieli w UK, specjalizujący się w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych (Income Protection), w 2019 roku przeprowadziła badanie na ponad 3,000 osób samozatrudnionych. Raport ubezpieczyciela przedstawia bardzo wiele trafnych, a zarazem alarmujących danych. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

  1. Tylko 1 na 10 self-employed w UK posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne Income Protection.

Co ciekawe, nie tylko młodzi pracownicy pracujący na tymczasowe zlecenia dla dużych korporacji, typu Uber lub Deliveroo (tzw. gig economy workers), ignorują potrzebę zabezpieczenia się na wypadek niezdolności do pracy.  To także osoby samozatrudnione, które dopiero co założyły rodzinę oraz osoby starsze, których ostatnie lata pracy mogą mieć kluczowe znaczenie dla ich oszczędności emerytalnych.

Badanie pokazuje, że polisy income protetion są najmniej rozpowszechnioną formą ubezpieczeń prywatnych w UK wśród samozatrudnionych, pomimo, że to właśnie oni najbardziej jej przecież potrzebują. Przypomnijmy, że pomoc o jaką mogą się ubiegać z tytułu niezdolności do wykonywanej pracy jest znikoma. Nie przysługuje im nawet SSP (Statutory Sick Pay), na który mogą liczyć jedynie osoby zatrudnione na kontrakcie.

  1. Kim jest przeciętny self employed w UK?

Pracownicy budowlani, sprzątacze, rolnicy, sklepikarze, fotografowie, konsultanci, a nawet eksperci finansowi, tworzą dość zróżnicowaną społeczność samozatrudnionych.

Populacja osób, które prowadzą działalność zarobkowa na własny rachunek, jest za to względnie równo podzielona według płci (54% mężczyzn i 46% kobiet). Około 60% osób w wieku 18-34 lata i 35-54 lat jest osobami samozatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy i prawie połowa (40%) osób w wieku powyżej 55 lat podobnie. Większość osób w każdej z badanych grup wiekowych to tzw. freelancerzy. To podkreśla fakt, że ​​znaczna liczba ludzi opiera się na mniej stabilnych wpływach finansowych, w porównaniu do ich rówieśników pracujących na kontraktach i otrzymujących regularny dochód. Oznacza to także mniejszą pewność w przypadku, gdy przytrafi się im wypadek lub choroba, która wyklucza ich czasowo z pracy.

  1. Nowe czasy

Świat, w którym żyjemy nieustannie się zmienia. Za nim idą zmiany w środowisku pracy i technologii, a to z kolei pozwala wielu do wykonania pracy, często o dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Ta elastyczność sprawia, że ​​samozatrudnienie wciąż jawi się atrakcyjne, pomimo towarzyszącej tej formie zatrudnienia niepewności. Często samozatrudnieni określają się dumnie panami własnego losu, ale wielu staje w obliczu licznych obaw co do swojej przyszłości. W rzeczywistości, osoby samozatrudnione nie otrzymają świadczeń z tytułu choroby, ubezpieczeń pracowniczych, składek emerytalnych, czy odprawy w przypadku zwolnienia.

  1. Najczęstsze obawy samozatrudnionych

Badania wskazują, że poczucie niepewności wśród osób samo-zatrudnionych jest dość silne i rozpowszechnione. Prawie trzy na pięć osób (59%) obawiają się rosnących kosztów życia i aspektu, że ich dochody będą niewystarczająco szybko rosły, aby nadążyć za cenami. 54% obawia się komplikacji związanych z Brexitem. Również ponad połowa (53%) boi się, że po przejściu na emeryturę ich świadczenia będą niewystarczające w stosunku do potrzeb. Jedna trzecia (34%) martwiła się o swoje zarobki w przypadku, gdy zostanie dotknięta chorobą. Trudności, z tym związane mogą być tak daleko idące, że trudne do zignorowania.

  1. Średnie dochody i wydatki osób samozatrudnionych

Tylko co dziesiąty samozatrudniony w badaniu The Exeter zarabia średnio do £499 funtów miesięcznie, przy czym dotyczy to głównie młodszych grup osób pracujących na własny rachunek. Badani z najniższego przedziału wiekowego często spotykają się też z trudnymi do pokonania barierami w poziomie zarobków. Praktycznie żadne osoby w wieku 18-24 lat, w omawianym badaniu, nie zarabiają więcej niż średnio £2749 miesięcznie, podczas gdy potencjalny dochód starszych badanych, jest znacznie bardziej rozproszony. Jest to dość poważny problem, biorąc pod uwagę poziom zobowiązań związanych z kosztami utrzymania jakim musza sprostać.

Jedna trzecia osób w wieku od 18 do 24 lat wydaje od £500 do £999 funtów miesięcznie, tylko na kredyt hipoteczny, chociaż tylko około jedna na dwadzieścia osób (5%) zarabia od £750 do £999 każdego miesiąca. Największy odsetek osób w wieku 25–34 i 35–44 lat, czyli ci, którzy najprawdopodobniej mają niedawno założone rodziny – także wydaje od £500 do £999 funtów na miesięczne spłaty kredytu hipotecznego. Większość osób w wieku 55 lat i starszych (52%) nie płaci kosztów kredytu hipotecznego, co może wynikać z faktu, że jego spłatę mają już za sobą. Jednak ta grupa wiekowa jest bardziej skłonna do wydawania więcej na rachunki i utrzymanie domu.

  1. Oszczędności osób samozatrudnionych

Mimo, że prawie każdy ma świadomość potrzeby posiadania oszczędności na czarną godzinę, alarmująca wydaje się informacja, że tylko niewielka liczba osób posiada niewielkie lub właściwie nie posiada żadnych rezerw finansowych, które mogłyby być użyte w przypadku, gdyby nie byli w stanie pracować. Biuro doradztwa finansowego (The Money Advice Service) poleca posiadać równowartość trzymiesięcznych wydatków odłożonych na koncie oszczędnościowym.  Jednak finanse osobiste Brytyjczyków, nie są takie kolorowe. Aż 15% nie ma żadnych oszczędności i tylko 33% ma oszczędności na poziomie mniejszym niż £1,500.[1] Badania The Exeter, dotyczące tylko osób samozatrudnionych również ujawnią, że jeszcze większy odsetek self-employed znajduje się w bardzo niepewnej sytuacji.

Szokujące, że aż 17% osób prowadzących własna działalność, które wzięło udział w badaniu The Exeter, nie ma żadnych osobistych oszczędności, co może spowodować ogromne trudności, jeśli staną się niezdolni do pracy. Pocieszająca natomiast jest informacja, że jedna piąta badanych (21%) posiada oszczędności na poziomie £40,000 lub więcej. Tak duże kwoty są bardziej powszechne w grupie samozatrudnionych wyższego wieku.

Dość alarmujące jest także to, że ponad jedna trzecia (35%) przebadanych twierdzi, że nie odkłada pieniędzy w typowym miesiącu, podkreślając trudności finansowe spowodowane spadkiem dochodu. Tutaj również występuje niewielka rozbieżność ze względu na wiek. Co piąty 18-24-latek nic nie oszczędza i prawie dwie piąte osób w wieku 35-44 i 45-54 lat (odpowiednio 39% i 38%) również nie odkłada środków na czarna godzinne. Poza tymi dwoma skrajnymi przedziałami, małe proporcje osób ankietowanych mieszczą się w każdym z pozostałych przedziałów oszczędności od £1 do £499 i £30,000–£39,999.

  1. Fundusze na czarną godzinę oraz pomoc rządowa

Spośród ankietowanych, 52% osób wskazało, że w przypadku utraty dochodów, będą polegać na swoich osobistych oszczędnościach. Jednak przy 43% osób oszczędzających mniej niż £50 funtów na miesiąc, wydaje się, że niewielu poważnie zastanawiało się nad tym, na jak długo wystarczą ich oszczędności. Po wsparciu finansowym partnera, na które wskazało 28% przepytywanych w ankiecie i korzystaniu ze wspólnych oszczędności gromadzonych w swoim gospodarstwie domowym (25%), jedna piąta ankietowanych stwierdziła, że ubiegaliby się o świadczenia rządowe.

Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, jak trudne i czasochłonne jest ubieganie się o benefity oraz jakie dokładnie warunki należy spełnić, aby otrzymać tego typu wsparcie.

Przy wypłacie świadczeń, takich jak np. Universal Credit, pod uwagę branych jest wiele czynników i nie wszystkie osoby samozatrudnione się na nie zakwalifikują. Dla przykładu poziom oszczędności może zadecydować o nieprzyznaniu pomocy. Każdy, kto ma oszczędności w wysokości £16,000 lub wyższych, nie otrzyma takiego benefitu (kwoty mogą być niższe, jeśli wnioskodawca mieszka z rodziną lub współmałżonkiem). Także ci, którzy od niedawna zaczęli prace na własny rachunek (mniej niż 12 miesięcy) – dostaną inny, niższy poziom benefitu Universal Credit. Należy także pamiętać, że poza stresem związanym z czekaniem na nadejście płatności z Universal Credit, wszyscy otrzymujący ten benefit są oceniani co miesiąc na nowo pod kątem zmian w ich okolicznościach. Może to oznaczać, że ​​trudno przewidzieć jaka będzie kolejna wplata benefitu. Obok Universal Credit, osoby samozatrudnione mogą ubiegać się o zasiłek New Style Employment and Support Allowance (ESA) w wysokości £77,00 tygodniowo, dla tych którzy mają 25 lat lub więcej, w zależności od rejestru płatności z tytułu ubezpieczenia społecznego (NIC). Zwykle oznacza to, że można je otrzymać, jeśli zapłaciło się wystarczającą ilość składek na ubezpieczenie społeczne w ciągu dwóch pełnych lat podatkowych poprzedzających rok, w którym składa się wniosek. Może stanowić to problem dla osób, które dopiero co założyły swoja firmę i wcześniej nie pracowały.

Większość osób zakłada, że mogą liczyć na benefity, gdy ich sytuacja finansowa bardzo się pogorszy, ale w rzeczywistości trudno jest określić jaki poziom pomocy będzie się im należał, dlatego właśnie polisy typu income protetion są tak istotne w przypadku osób samozatrudnionych.

  1. Prywatne ubezpieczenia

Badanie The Exeter jasno pokazuje, że pomimo niepewności jaką niesie praca na własny rachunek, tylko 9% ankietowanych posiada polisę od utraty dochodów. Biorąc pod uwagę, że wg. Association of British Insurers (Stowarzyszenia Brytyjskich Firma Ubezpieczeniowych), każdego roku około miliona ludzi w Wielkiej Brytanii jest niezdolnym do pracy z powodu poważnej choroby lub urazu. Mimo że osoby z młodszego przedziału wiekowego często nie dostrzegają potrzeby wykupienia takiego ubezpieczenia, to właśnie w ich przypadku, m.in. ze względu na wiek, może być ono najtańsze.

Osoby z wyższych przedziałów wiekowych szczególnie powinni wziąć pod uwagę wykupienie takiego zabezpieczenia. Polityka rządu nastawiona na podniesienie minimalnego wieku emerytalnego, będzie oznaczać, że przyjdzie im pracować dłużej zanim będą im się należeć świadczenia emerytalne. Znacznie zwiększa to prawdopodobieństwo, że w późniejszym wieku przydarzy im się choroba lub wypadek. Nawet osoby po pięćdziesiątce mają więcej niż dekadę pracy przed sobą, zanim otrzymają państwowe świadczenia. Wiek emerytalny ma wzrosnąć do 67 lat między 2026 a 2028 rokiem.

Ponadto, więcej niż 6 na 10 osób samozatrudnionych (62%) nie ma oszczędności emerytalnych w ogóle, w porównaniu do około jednej trzeciej (32%) zatrudnionych na kontraktach[2].

  1. Podsumowanie – czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne jest potrzebne dla self-employed w UK?

Niska świadomość i brak zrozumienia podstawowych aspektów świadczeń chorobowych dla osób self-employed w UK oraz możliwości prywatnego ubezpieczenia, to główne bariery w sięganiu po polisę typu income protection, pomimo że jego znaczenie nigdy nie było większe niż obecnie. Zmieniający się krajobraz na rynku pracy, rosnący wiek emerytalny i rosnące obawy o koszty utrzymania mogą być łatwo zabezpieczone, tym bardziej biorąc pod uwagę także fakt, że 62% ankietowanym trudno byłoby obniżyć rachunki domowe i inne wydatki, jeśli staliby się niezdolni do pracy. Co najważniejsze, ubezpieczenia od niezdolności do pracy zapewnia ochronę dochodów i wsparcie finansowe do czasu, gdy osoba będzie w stanie wrócić do pracy w swoim zawodzie.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w UK – więcej informacji. (https://pfadvisors.co.uk/ubezpieczenie-zdrowotne-w-uk/)

Dane aktualne na dzień publikacji 04.04.2023

Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedażowej, ani porady finansowej. Przed wykupieniem jakiekolwiek ubezpieczenia lub innego produktu finansowego, należy uzyskać indywidualną poradę w zakresie swoich wymagań i ogólnych warunków kontraktu.

Polub nas na Facebook!

Opinie o naszej firmie znajdziesz >>Tutaj>>

Na podstawie: THE SELF-EMPLOYED FINANCIAL RESILIENCE REPORT – Ill Prepared 2020 (The Exeter)

[1] https://www.finder.com/uk/saving-statistics

[2] https://www.thisismoney.co.uk/money/pensions/article-6594735/How-tackle-Britains-self-employed-pension-savings-crisis.html

4.8/5 - (32 votes)

Potrzebujesz profesjonalnej porady lub niezobowiązującej wyceny?

Zapytaj o wycenę ubezpieczenia lub kredytu

Artykuły

Podatek od zysków kapitałowych Poruszanie się po podatku od zysków kapitałowych – co musisz wiedzieć?
21 czerwca 2024
Podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax – CGT), nałożony na zyski ze sprzedaży aktywów...
First Time Buyers Pominięci First Time Buyers?
20 czerwca 2024
Wiosenny Budżet okazał się rozczarowaniem dla wszystkich, którzy chcą wejść na rynek nieruchomości. Zabrakło ogłoszeń...
Equity realise Trendy w zakresie uwalniania kapitału (Equity realase)
19 czerwca 2024
Statystyki Rady ds. Uwalniania Kapitału (Equity Release Council) podkreślają trendy, które były widoczne na rynku...
Darmowa wycena ubezpieczeń